Blaricums Belang

Al ruim 25 jaar Uw Belang!

Blaricums Belang is een politieke groepering van iedereen.

  Los van de landelijke partijpolitiek, zetten wij ons in voor ons unieke dorp Blaricum. 


Start
Verkiezingsprogramma
Beloofd is Beloofd
Kandidatenlijst
Het Dorp - Mijn Dorp
Agenda
Archief & Links
Zoeken
Discussies
Contact

Verkiezingsprogramma Blaricums Belang 2006 – 2010

 

 

 

 

BEL samenwerking
Herindeling per 1 januari 2009 is door de provincie aangekondigd De BEL dorpen moeten op korte termijn tot verregaande samenwerking overgaan. De overeenkomsten die wij hebben op cultureel erfgoed, het groen en agrarische karakter, het bezit van natuurwaarden en sociale achtergronden is een belangrijk gegeven.
Het is voor Blaricums Belang essentieel dat de samenwerking wordt gedragen door de bevolking, dat de kwaliteit van de dienstverlening niet achteruit mag gaan en de cultuur van het dorp in stand blijft..

Terug naar boven

Groen onderhoud en agrarisch karakter
Geen bezuinigingen meer op groenbeleid. Het groenbeheersplan moet zorgen voor een zorgvuldig omgaan met het groen in ons dorp. Groenrenovatie mag niet leiden tot kaalslag. Geen aantasting van ons historisch erfgoed: de Engen. Ze moeten behouden blijven voor de toekomst. Kortgeleden heeft Blaricums Belang via een amendement, de plannen om de mogelijkheden om tot de bouw van een crematorium in dit gebied over te gaan, tegengehouden.

Terug naar boven

Geen bebouwing in de Engen
Er moet een ommezwaai komen op het groenbeleid: niet meer bezuinigingen op groen.

Terug naar boven

Welzijn
Welzijnsbeleid hoort tot de kernactiviteiten van een overheid die de kwaliteit van het bestaan van alle burgers hoog in het vaandel heeft.
Dat betekent voor Blaricums Belang het instandhouden van de buurthuizen, waarin het sociale contact, een ontmoetingsplek voor alle leeftijden en groeperingen, allerlei andere buurtgerichte activiteiten plaatsvindt; zo ook is er een taak in het kader van de Brede School. Geen bezuinigingen op de hierbij behorende activiteiten.
Wij zetten ons in voor ouderen; met name voor toegankelijkheid, huisvesting en bereikbaarheid van de voorzieningen. Ouderen dienen gehoord te worden door een Ouderenraad.

Terug naar boven

WMO, De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning. Voorzieningen die mensen écht nodig hebben moeten beschikbaar zijn.
Het mag niet gebeuren dat voor mensen met een laag inkomen de eigen bijdrage een belemmering vormt om gebruik te maken van de desbetreffende voorziening, bijvoorbeeld de thuiszorg.
Blaricums Belang stelt voor om de eigen bijdrage gezamenlijk met de buurgemeenten vast te stellen.

Terug naar boven

Onderwijs
Blaricum heeft gekozen voor clustering van
scholen in 2 schoolgebouwen, waarin het openbaar en bijzonder onderwijs hun eigen identiteit kunnen behouden. In Blaricum dorp hebben we een groeiend aantal aanmeldingen voor de openbare school, daardoor een te grote belasting van de ruimte. De gemeente dient afspraken te maken met het schoolbestuur om het aannamebeleid te ontmoedigen.

Terug naar boven

Ruimtelijke Ordening
De komende jaren zullen de woningbouwplannen op de locaties Vitusgebied, Blaricummermeent en het Centrumplan Bijvanck worden gerealiseerd.
Starterswoningen blijven een must voor Blaricums Belang omdat de behoefte groot is.
Op de vergrijzende en dure woningmarkt in het
Gooi komen starters niet aan bod.
Wij hebben het voorstel voor een starters lening
gedaan en deze is door de raad aangenomen en
hopen op een snelle uitwerking daarvan zodat deze op 1 januari 2007 in kan gaan.
Gelet op de komende vergrijzing moeten nieuwbouw woningen levensbestendig worden gebouwd. Ook dient het aantal zorgwoningen te worden uitgebreid.

Terug naar boven

Starters leningen
Het initiatief van Blaricums Belang om jongeren tot 35 jaar een kans te geven op de woningmarkt van Blaricum. De nieuw te bouwen woningen en bedrijven dienen in eerste instantie aan Blaricummers te worden aangeboden.

Terug naar boven

Financiën
Een sluitende meerjarenbegroting waarin inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn. De OZB mag maximaal stijgen met het landelijk toegestane percentage.
De noodzaak voor een centrumplan is nijpend.
Blaricums Belang wil een snelle aanpak zodat de Bijvanck niet lang tegen een lege plek aankijkt.
Het winkelcentrum is hard toe aan vernieuwing.
Wij willen actie!
.

Terug naar boven

Openheid en Communicatie in de gemeente
Een samenleving voor iedereen, dat is waar Blaricums Belang voor staat, iedereen mee moet kunnen doen en waarin het voor iedereen duidelijk is wat wel en wat niet mag. Met voor iedereen dezelfde rechten en plichten.
De politiek moet echt naar de burger luisteren en proberen problemen op te lossen.
Het betekent ook dat de politiek duidelijke keuzes maakt ten aanzien van het algemeen belang: “ dat is iets anders dan u vraagt en wij draaien”

Terug naar boven

De Communicatie moet beter worden
De gemeente moet nog meer een plek worden waar bestuur en inwoners elkaar ontmoeten.
De gemeente houdt regelmatig open huis om de inwoners te informeren en te laten meepraten over een bepaald beleidsterrein. De aanzet is de afgelopen jaren gegeven en dit moet uitgebreid worden.
Blaricums Belang wil ook graag een spreekuur voor inwoners, waarin zij hun voorstellen en grieven kwijt kunnen. Het participeren van inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium is essentieel voor een op draagvlak berustte beleidsontwikkeling.
Met klankbordgroepen is al veel ervaring opgedaan, en dat willen we continueren.

Terug naar boven
 


Start Verkiezingsprogramma Beloofd is Beloofd Kandidatenlijst Het Dorp - Mijn Dorp Agenda Archief & Links Zoeken Discussies Contact

 
Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [webmaster@blaricumsbelang.nl].
Laatst bijgewerkt: 12 maart 2006.