Blaricums Belang

Al ruim 25 jaar Uw Belang!

Blaricums Belang is een politieke groepering van iedereen.

  Los van de landelijke partijpolitiek, zetten wij ons in voor ons unieke dorp Blaricum. 


Start
Verkiezingsprogramma
Beloofd is Beloofd
Kandidatenlijst
Het Dorp - Mijn Dorp
Agenda
Archief & Links
Zoeken
Discussies
Contact

 

Evaluatie verkiezingsprogramma Blaricums Belang 2002 - 2006

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2002 - 2006

Blaricums Belang, Uw belang

 

De stand van zaken in februari 2006

Wat hebben wij bereikt!

Algemeen

Blaricums Belang is een groepering voor IEDEREEN

Blaricums Belang staat voor duidelijkheid en eerlijkheid

Wij zijn een voorstander van de No Nonsens Politiek 

Wij hebben op veel punten uit ons verkiezingsprogram hoog gescoord. Vooral in het 2e deel van deze zitting omdat wij vanaf 2004 deel uitmaken van de coalitie.

Enkele voorbeelden:

Jongerenbeleid

Blaricums Belang komt op voor de jongeren in onze samenleving. Wij steken Blaricumse jongeren de helpende hand toe om hen te helpen aan een betaalbare koopwoning.
Het doel hiervan is de uittocht van Blaricumse jongeren te stoppen en de vergrijzing tegen te gaan.
Het model waaraan wij werken wordt nu op haalbaarheid getoetst en ziet er veelbelovend uit.

Er is een jongerenruimte tot stand gekomen en er is een jongerenwerker aangesteld. Onze doelstelling is daarbij gerealiseerd. En last but not least, de Starterslening is erdoor en zal op 1 januari 2007 in werking treden.

Terug naar boven

Ouderen

De nieuwe ouderennota zal door Blaricums Belang worden ondersteund evenals de samenwerking in BEL verband op dit gebied extra aandacht voor: onderzoek opplussen woningen, wijkgericht programma huisvesting, inspelen woonbehoeften, huisbezoeken door ouderenadviseur, informatie zorgbehoefte, verbeteren vervoersvoorzieningen,  ouderenondersteuning, stimuleren sport, bijeenkomsten, eenzaamheidsbestrijding, investeren sociale netwerken, condities voor vrijwilligers waarnodig verbeteren, instellen van een ouderenraad.

Rene Kemperman is vice-voorzitter van de ANBO en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Met name de samenwerking tussen Anbo en Kbo is belangrijk voor het welzijn en slagen binnen BEL verband.

Ruimtelijke Ordening

Blaricums Belang zal zich inzetten om in de behoeftes van Blaricum te voorzien, dit in verband met de grote vraag naar betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Blaricums Belang streeft het instandhouden en waar mogelijk versterken van een goed sociaal woon en leefmilieu in Blaricum.

Wij willen zoveel mogelijk het specifieke Blaricumse karakter behouden in de Bijvanck en in het oude dorp.
 
Blaricummermeent, Bijvanck en Vitusgebied
 
Het Vitusgebied heeft zeer een breed draagvlak en Atrium wil zo snel mogelijk beginnen, met of zonder medewerking van de Kerk.
In dit gebied staan minimaal 12 starterswoningen gepland.
Voor de Bijvanck plannen staat in december 2005 een presentatie gepland waarin alles uit de doeken wordt gedaan.
De Blaricummermeent plannen zijn in maquette vorm te zien op het Gemeentehuis.
Deze 3 grote projecten vergen veel energie en zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling van Blaricum.
 
Blaricums Belang heeft met name op het gebied van de starterswoningen haar stempel gedrukt.
 
Terug naar boven

Zelfstandigheid

Tegen herindeling, voor samenwerking
Luid en duidelijk "Blaricums Belang is tegen herindeling"
Blaricums Belang is bang dat de Provincie zijn zinnen doordrukt en dat dit ten koste gaat van de eigen zelfstandigheid.
 
Wij zullen ons best blijven doen om de Blaricumse Identiteit te behouden. We nemen dit mee naar het nieuwe verkiezingsprogramma.

De Blaricummermeent

Bedrijventerrein

Wij wensen en eisen een bedrijventerrein met kleinschalige ondernemingen. Blaricumse bedrijven genieten de voorkeur bij het toewijzingsbeleid. Geen milieubelastende bedrijven. Woningbouw voor alle groeperingen in het dorp. Extra aandacht voor ouderen en jongeren.

Gn industrie in de "wal" langs de Stichtseweg

Alle voorstellen voor een eventuele bebouwing van dit talud zullen dan ook door Blaricums Belang worden afgewezen.
 
Onze motie is unaniem aangenomen en vooralsnog blijft alles bij de oude.

Behoud historisch erfgoed

BB vindt dat dit historisch erfgoed behouden moet blijven voor de toekomst. Het open karakter van den eng is nog steeds goed herkenbaar in dit unieke landschap.
Dit licht glooiend gebied met velden van rogge, boekweit en mas omzoomd door bossen en houtwallen moet ongerept blijven. Dit item zien wij als voorbeeld van dingen die behouden moeten blijven. Wij willen zoveel mogelijk het specifieke Blaricumse karakter behouden in de Bijvanck en in het oude dorp.
 
Wij hebben via een amendement het Blaricums historisch erfgoed veiliggesteld. De plannen van een crematorium in den Eng hebben wij via een amendement tegen gehouden.
 
Terug naar boven

Openbaar vervoer

De bestaande bus-infrastructuur moet behouden blijven. Inkrimpen van het lijnennet wijzen wij af tenzij volwaardige alternatieven worden ingevoerd.
Blaricums Belang wil een haalbaarheidsonderzoek naar een directe busverbinding tussen Blaricum Oude Dorp en de Bijvanck en zal zich hiervoor inzetten. 
 
Connexxion heeft inmiddels een vaste verbinding tussen de Bijvanck en het oude Dorp.

Veiligheid

De door Blaricums Belang voorgestelde ambtenaar handhaving zal een spilfunctie vervullen in onze samenleving. Hoge heggen benadelen in sommige gevallen de verkeersveiligheid.
En wat dacht U van de gebruiksvergunningen die goed nageleefd moeten worden!
Een vervolg van Volendam of Enschede moet altijd voorkomen worden. Zo zijn er vele items te bedenken.
Blaricums Belang is voorstander van een actiever beleid om de handhaving te bevorderen.
Daarnaast vindt Blaricums Belang dat het gedoogbeleid nader moet worden onderzocht.
 
Onze motie om een ambtenaar handhaving veiligheid heeft ervoor gezorgd dat een fiks bedrag is vrijgemaakt voor de realisatie daarvan. Het voorstel is erdoor, het wachten is op de uitvoering ervan.

Communicatie

Is dit voldoende? Wij denken van niet! De communicatie met de burger moet nog beter worden.
Afsluitend hopen wij dat deze gemeenteraadsverkiezingen een eind zullen maken aan de kloof tussen politiek en burger. Met het invoeren van de dualisering zal een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd om de bestaande kloof kleiner te maken.
 
We willen een introductie avond voor nieuwe ingezetenen. Zoals het nu gaat is volstrekt onvoldoende.

Terug naar boven


Blaricums Belang is altijd bereikbaar voor nieuwe ideen, commentaar enzovoorts, enzovoorts. 

Blaricums Belang                                                       

tel             035 525 34 48
fax            035 525 34 48
e-mail    info@blaricumsbelang.nl

Kandidatenlijst 2002 Blaricums Belang

 1. Bea Kukupessy- Rokebrand
 2. Rene Kemperman
 3. Erika Bakker
 4. Nico Rokebrand
 5. Corrie Visser
 6. Willem Spakman
 7. Elly de Gooijer- Distelblom
 8. Frederik Shne
 9. Ada Broeke- Ruigendijk
 10. Jan Vos
 11. Agnes Baar- Van 't Klooster
 12. Eric van der Wouw
 13. Thea Rozendaal
 14. Arnold Rokebrand
 15. Marga Slager
 16. John Kukupessy
 17. Richard van Rennes
 18. Sylvia de Jong
 19. Jeroen Mulder

Terug naar bovenStart Verkiezingsprogramma Beloofd is Beloofd Kandidatenlijst Het Dorp - Mijn Dorp Agenda Archief & Links Zoeken Discussies Contact

 
Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [webmaster@blaricumsbelang.nl].
Laatst bijgewerkt: 12 maart 2006.